JavaScript jest wymagany do korzystania z aplikacji.
JavaScript is required to use the app.